KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

GI GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11, 40 -082 Katowice, KRS 0000152084, REGON 278043755, NIP 9542440042 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail: rodo@gigroup.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

W celu prowadzonej rekrutacji, jak i rekrutacji przyszłych na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W celu kierowania do Ciebie informacji o charakterze marketingowym, dla celów marketingu bezpośredniego, w tym do wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu przekazywania informacji marketingowych od GI Group sp. z o.o. i podmiotów współpracujących z GI Group sp. z o.o., na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
– imię (imiona) i nazwisko,
– imiona rodziców,
– datę urodzenia,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
– wykształcenie, poziom uprawnień,
– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategorią podmiotów:
– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:
• klientom GI Group sp. z o.o. itp., potencjalnym pracodawcom, usługodawcom GI Group sp. z o.o., Powiatowym Urzędom Pracy.
– podmiotom powiązanym z GI GROUP sp. z o.o.:
• Wyser sp. z o.o., Generale Industrielle Polska sp. z o.o., Qibit sp. z o.o., Grafton Recruitment Sp. z o.o.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacje o profilowaniu.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na podstawie Twoich danych nie dokonujemy profilowania.

VII. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji, nie dłużej niż przez 30 miesięcy od dnia ich przekazania.

VIII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
c) Prawo do usunięcia danych.
d) Ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzaliśmy je bez podstawienie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
f) Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: rodo@gigroup.com.

IX. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
Jeżeli jednakże, nie podasz danych osobowych nie będziemy mogli świadczyć usług w zakresie procesu rekrutacji