KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

GI GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, KRS 0000152084, REGON 278043755, NIP 9542440042, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail: rodo@gigroup.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania

W celu prowadzonej rekrutacji, jak i rekrutacji przyszłych na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Kategorie Twoich danych, które

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

– podstawowe dane identyfikacyjne,

– dane identyfikacyjne przyznane przez organy,

– elektroniczne dane identyfikacyjne,

– status służby wojskowej,

– status imigranta,

– poziom uprawnień,

– opis wyglądu,

– szkolenia na stanowisko.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategorią podmiotów:

– potencjalnym pracodawcom,

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

podmiotom powiązanym z GI GROUP sp. z o.o.:

Wyser sp. z o.o., Generale Industrielle Polska sp. z o.o., Qibit sp. z o.o.

 VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz profilowanie.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Twoje dane nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

VII. Okres przechowywania danych

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich  danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania tej rekrutacji, a następnie będą niezwłocznie usuwane. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji Twoje dane osobowe będą przetwarzane  przez 30 miesięcy od dnia ich otrzymania a następnie będą niezwłocznie usuwane.

VIII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
c) Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, możesz zażądać abyśmy je usunęli.

d) Ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzaliśmy je bez podstawienie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obronyroszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
f) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: rodo@gigroup.com .

IX. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić świadczenia usług w zakresie wyrażonej zgody.