Poprzez nasze usługi chcemy przyczynić się, jako kluczowy gracz w branży rekrutacyjnej w skali światowej, do zmian rynku pracy oraz do podkreślenia wartości osobistej i społecznej pracy.

 

Wartości

Misja firmy była punktem wyjścia do zdefiniowania 6 głównych wartości Grupy. Praca każdej spółki z osobna i Grupy jako całości oparta jest o wartości zawierające nasze podejście do rynku pracy i społeczności, w której funkcjonujemy.

 

Praca

Gi Group pojmuje pracę jako punkt wyjścia do działań nad samorozwojem, realizacją swoich pragnień i udziału w tworzeniu ogólnego “dobra”, które może być kontynuowane w przyszłości. To dlatego nasze działania są zorientowane w kierunku stworzenia możliwości podjęcia pracy, która pozwala ludziom zaspokoić ich potrzeby oraz oczekiwania i funkcjonuje w oparciu o zasady równości, bezstronności, ochrony godności osobistej oraz bezpieczeństwa i przeciw wszelkim formom dyskryminacji i nielegalności.

Odpowiedzialność

Gi Group jest świadoma publicznej i społecznej roli, jaką odgrywa w społeczeństwie jako międzynarodowa firma rynku zatrudnienia. Wpływamy na tworzenie nowych i lepszych zasad dla rozwoju społeczności lokalnych i rynkowych, dzięki wykorzystaniu naszych globalnych, najlepszych praktyk. Dobro naszych interesariuszy wynika z indywidualnych działań i poczucia odpowiedzialności pracowników naszej firmy. Dlatego właśnie wszyscy nasi pracownicy przestrzegają przyjętych reguł hołdując braniu odpowiedzialności za wspieranie:

  • upowszechnie uznanych praw człowieka i wszystkich działalności je wspierających;
  • ustawodawstw państw, w których Grupa prowadzi działalność, przeciwstawiając się wszelkim formom przemocy i korupcji;
  • prawodawstwa regulującego bezpieczeństwo i higienę pracy, rozprzestrzenienia jej kultury i przyjęcia najbardziej skutecznych środków zapobiegawczych w kontekście prawnym;
  • środowiska, poprzez wykorzystywanie najnowszych inicjatyw – dobrych praktyk i technologii mających na celu jego ochronę.

 

Troska

Gi Group wierzy, że jedynym wartościowym sposobem, w jaki jej pracownicy i przedstawiciele mogą wypełniać swoją misję, jest wykonywanie swoich zadań z najwyższą starannością i uwagą. Praca powinna być należycie wykonana nie tylko dla własnej satysfakcji, ale przede wszystkim dla tych, dla których jej wynik jest przeznaczony. W tym kontekście, zasady, na których opiera się działalność Gi Group są reprezentowane przez dwojako rozumiane priorytety:

  • Nasi klienci – zarówno Firmy, jak i Kandydaci – zaspokajamy ich potrzeby oferując skuteczne usługi i narzędzia, ukierunkowane na długofalowe relacje i rozwiązania tworzące realną wartość.
  • Nasi Pracownicy – uznanie ich wartości i świadomość znaczenia, jakie ma dla nich praca, wspieranie ich w przekonaniu, że Spółka może odgrywać istotną rolę edukacyjną w ich życiu.

 

Efektywność ekonomiczna

W Gi Group wierzymy, że zdolność firmy do utrzymania stanu równowagi i wydajności na rynku jest niezbędnym czynnikiem dla rentownego i efektywnego biznesu oraz dla zaspokojenia potrzeb i realizacji celów jej interesariuszy. Musi łączyć płynność biznesową i doskonałą obsługę, ale nie powinno to stanowić ostatecznego celu działalności, lecz być środkiem promowania organizacji, jej pracowników i środowiska ekonomicznego i społecznego, w którym funkcjonuje firma. Powinna ona być prowadzona z pełnym poszanowaniem prawa i zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

 

Ciągłe doskonalenie i innowacje

W Gi Group jesteśmy przekonani, że ciągłe uczenie się i zachęta do innowacji stanowią niezbędne warunki do doskonalenia i rozwoju oraz utrzymania ciągłości funkcjonowania biznesu. Poprzez tworzenie nowych rozwiązań, które są dostosowane do zmian warunków ekonomicznych, uzyskane rezultaty przynoszą korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.

W rzeczywistości, zespół Gi Group ma poczucie, że powinien pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Z tego powodu jesteśmy do dyspozycji pracowników, kandydatów, firm i instytucji, dzieląc się swoją wiedzą, propagując profesjonalne podejście w ich codziennej pracy.

 

Praca zespołowa

Uważamy, że ludzie są podstawowym, fundamentalnym atutem organizacji. Rozumiemy i szanujemy znaczenie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym oraz pracy zespołowej i głębokiego zaangażowania w misję firmy.

 

Dostrzeżenie wartości i misji firmy jako zgodnych z własną wizją pracy oznacza przejście od pasywnej do aktywnej roli. Od każdego pracownika Gi Group oczekujemy nawiązania pozytywnej relacji z kolegami i menedżerami, w celu wymiany poglądów na temat warunków pracy i proponowania nowych rozwiązań dla poprawy jakości usług i procesów, które tworzą wartość dla wszystkich w firmie.

Dodatkowo, wymiana poglądów musi charakteryzować się nie tylko relacją pomiędzy współpracownikami, ale także relacjami ze wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami, w których najważniejsze jest utrzymanie godności, honoru i reputacji poszczególnych osób.