Umowę o pracę zawiera się :

 • na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy
 • na czas określony, strony zawierają na z góry określony okres i na jej podstawie pracodawca uzgadnia z pracownikiem początkową i końcową datę trwania stosunku pracy.
 • na czas nieokreślony

Umowę na czas określony można zawrzeć maksymalnie na 33 miesiące, a łączna liczba takich umów nie może przekroczyć trzech. Zatem, w sytuacji przekroczenia tych limitów, kolejna umowa o pracę (czyli czwarta) z mocy prawa przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Umowa na okres próbny, mimo że jest umową terminową, nie jest wliczana do powyższych limitów. Oznacza to, że pracownik może zostać zatrudniony u tego samego pracodawcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 miesiące okresu próbnego + 33 miesiące zatrudnienia w ramach maksymalnie 3 umów na czas określony).

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy, która miała miejsce 22 lutego 2016 r., z katalogu umów o pracę usunięto umowę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. Jednakże w dalszym ciągu możliwe jest zawieranie takiego rodzaju umowy. Obecnie umowa ta jest określona jako jedna z kilku rodzajów umów na czas określony (art. 251 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy) :

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji

Główne zalety umowy kodeksowej:

 • prawo do korzystania z uprawnień, jakie wynikają z Kodeksu Pracy,
 • pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
 • ochrona przed rozwiązaniem umowy,
 • gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wady umowy kodeksowej:

 • pracownik nie może powierzyć wykonywania swojej pracy innej osobie;
 • ściśle określone miejsce i czas jej wykonywania pracy.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 

ZAWARCIE UMOWY

Na każdy rodzaj umowy podany powyżej, najczęściej pierwsza umowa zawierana jest jako umowę o pracę na okres próbny, na czas nieprzekraczający 3 miesięcy. Kolejna na czas określony . Umowa na czas nieokreślony uważana jest za najbezpieczniejszą z umów dla pracownika, z uwagi na największą ochronę przed jej wypowiedzeniem przez pracodawcę. Zgodnie z art. 30 § 4 Kodeksu pracy wypowiedzenie tej umowy wymaga podanie prawdziwej i konkretnej przyczyny. Ponadto umowa na czas nieokreślony nie zawiera terminu jej rozwiązania.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Tak. Gi Group jako pracodawca jest zobowiązany zgłosić i odprowadzać składki w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, a także składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Tak. Osoba zarejestrowana jako bezrobotna, jest zobowiązana powiadomić w ciągu 7 dni powiatowy Urząd Pracy o podjęciu zatrudnienia.

 

 

URLOP

Przysługuje Ci prawo do corocznego nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Wymiar urlopu wynosi:

 • 20 dni, jeśli Twój staż pracy wynosi krócej niż 10 lat,
 • 26 dni, jeśli Twój staż pracy wynosi co najmniej 10 lat.

Jeśli podejmujesz pracę po raz pierwszy, to w roku kalendarzowym podjęcia pracy, uzyskujesz prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu należnym po przepracowaniu roku.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. ¾ etatu) ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Twój Pracodawca jest obowiązany udzielić na Twoje żądanie i we wskazanym przez Ciebie terminie nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Żądanie udzielenia takiego urlopu powinieneś zgłosić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.
Jeśli wychowujesz przynamniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje Ci w ciągu roku kalendarzowym zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Skontaktuj się z Twoim Konsultantem, który poinformuje Cię, ile dokładnie dni urlopu pozostało Ci do wykorzystania.
W sytuacji kiedy zostałeś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego ustala się proporcjonalnie do Twojego wymiaru czasu pracy – zostaje więc odpowiednio pomniejszony.
Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie , a jakie by otrzymał , gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia obliczane są z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 

 

ZWOLNIENIE LEKARSKIE (e-ZLA, L4)

Zgodnie z nowymi przepisami:

 1. Masz obowiązek podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie, lub znajdujący się w Twojej dokumentacji medycznej. Masz także obowiązek poinformowania płatnika składek oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy, wskazanego w zaświadczeniu lekarskim, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, Zakład przyjmie, że zawiadomienie wysłane na adres podany w zaświadczeniu lekarskim zostało doręczone skutecznie.
 2. Zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika albo lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy – Zakład może przekazać przez:
  – operatora pocztowego,
  – pracowników Zakładu lub inne upoważnione osoby,
  – pracodawcę.
 3. Zawiadomienie możesz otrzymać pisemnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. na adres Twojej poczty elektronicznej lub na Twój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, jeżeli go posiadasz).

W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą jest to 80% podstawy wymiaru zasiłku.

jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, chorobą przypadającą w czasie ciąży lub gruźlicą jest to 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Wskazana wysokość świadczenia obowiązuje, jeżeli wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy nie przewidują wyższej wysokości wynagrodzenia z tego tytułu.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy art. 36 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową. Wynagrodzenie liczone jest z podstawy ustalonej przed pierwszą absencją zgodnie z przepisami , aby ustalić nowa podstawę przerwa między jedną choroba a następną musiałaby trwać trzy pełne miesiące.

Zasadniczo lekarz powinien wystawić L4 w dniu badania. Wyjątkiem są sytuacje, gdy stwierdza, że bez wątpienia przez ostatnie trzy dni również byłaś niezdolna do pracy. Zwolnienie lekarskie można wystawić maksymalnie 3 dni od badania wstecz. Jedynie w przypadku pacjentów z zaburzeniami psychicznymi lekarz może wystawić L4 na więcej dni wstecz.
Jeśli zachorujesz w okresie wypowiedzenia, masz prawo do zasiłku. Dostaniesz go nawet wtedy, gdy rozchorujesz się już po rozwiązaniu umowy o pracę – ale nie później niż 14 dni po ustaniu stosunku zatrudnienia (jeśli jest to choroba zakaźna, w ciągu 3 miesięcy) i gdy choroba trwa minimum 30 dni. Zasiłek chorobowy ZUS wypłaca nie dłużej niż 182 dni.

 

 

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za pracę zostanie Ci wypłacone zgodnie z umową o pracę zawartą między Tobą a agencją zatrudnienia, w której powinny być określone: wysokość wynagrodzenia za pracę, termin oraz sposób wypłaty. Kwota zostanie przekazana przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym.
Skorzystaj z dowolnego ogólnodostępnego kalkulatora wynagrodzeń on-line.

Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje Ci dodatek. Jego wysokość zależy od rodzaju czasu wolnego, który został poświęcony na wykonywanie tej dodatkowej pracy.

Jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypada: w nocy, w niedziele i święta niebędące dla Ciebie dniami pracy, w udzielonym Ci dniu wolnym od pracy w zamian za pracę w niedzielę lub w święto przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100%.

Za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony wyżej przysługuje dodatek w wysokości 50%.

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, pracodawca na Twój pisemny wniosek, może udzielić Ci w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. W takim przypadku nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Oprócz wynagrodzenia, pracodawca często wypłaca pracownikom dodatkowe świadczenia pieniężne, np. nagrody i premie. Przyznanie nagrody i jej wysokość zależą wyłącznie od decyzji pracodawcy. Najczęściej prawo do premii wynika z regulaminu premiowania. Prawo do premii i jej wysokość mogą być też określone w umowie o pracę.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, jeśli wykonujesz pracę w porze nocnej przysługuje Ci dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wiedz jednak, że dodatek za pracę w porze nocnej może być wypłacony w kwocie wyższej niż przewiduje kodeks pracy, na podstawie zapisu zawartego na umowie o pracę lub na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych.

RMUA wydaje się najwcześniej kolejnego dnia po dacie wypłaty. Na Twoją prośbę pracodawca może także wysłać Ci dokument pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Pełną instrukcję znajdziesz w pliku „Jak czytać RMUA”.

 

 

UBEZPIECZENIE

Tak. Za naszym pośrednictwem możesz skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia grupowego. W celu zapoznania się ze szczegółową listą dostępnych ubezpieczeń, zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami:

sandra.sniegoska@bpofinance.pl

joanna.sieradzka@bpofinance.pl

W celu zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia musisz wypełnić dodatkowy druk ZUS ZCNA. Możesz go pobrać tutaj. Wypełniony druk przekaż swojemu konsultantowi personalnemu.

Możesz to zrobić osobiście w ZUS lub drogą internetową na Platformie Usług Elektronicznych.

 

 

POZOSTAŁE

Skan wniosku o wydanie zaświadczenia (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach itp.) możesz wysłać korzystając z dedykowanego formularza lub przesłać do nas pocztą tradycyjną.

Szczegółowe informacje o zasadach wydawania zaświadczeń oraz wzory przykładowych wniosków możesz znaleźć w sekcji Zaświadczenia i PIT-y.

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, Gi Group jako pracodawca jest zobowiązany wydać Ci świadectwo pracy w ciągu 7 dni.
O dokładne godziny dyżurów w Twojej lokalizacji zapytaj swojego dedykowanego Konsultanta Personalnego.
Nie. Gi Group absolutnie w żadnej formie nie może zatrudniać młodocianych pracowników. Aby zatrudniać młodocianych należy spełnić wymagania określone w rozporządzeniu, m.in. powiadomić PIP, opracować wykazy prac dozwolonych. Z uwagi na nasz brak możliwości kontroli ich spełnienia, nie zatrudniamy młodocianych w jakiejkolwiek formie zatrudnienia.

Komornik może zająć:

 • z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3/5 Twojego wynagrodzenia
 • z tytułu innych należności – do wysokości połowy wynagrodzenia; w tym przypadku wolna od potrąceń jest aktualnie obowiązująca kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Pracodawca, po otrzymaniu zawiadomienia od komornika o zajęciu wynagrodzenia Pracownika, jest obowiązany do przekazania zajętej części wynagrodzenia na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.
Zawiadomienie takie otrzymuje zarówno Pracownik, jak i Pracodawca. Jeżeli nie odbierzesz lub z innych powodów nie dotrze do Ciebie list z tym zawiadomieniem, nie oznacza to, że wynagrodzenie nie będzie potrącane. Pracodawca ma obowiązek dokonać tego potrącenia i odbywa się to bez wyrażenia Twojej zgody.

W przypadku, gdy z jakichś przyczyn tego zawiadomienia nie otrzymałeś i nie wiesz, z czego wynika potrącenie, możesz skontaktować się z  konsultantem, który sprawdzi dane adresowe komornika obsługującego Twoje zajęcie oraz numer sprawy, którym to zajęcie jest opatrzone. Wówczas powinieneś sam skontaktować się z komornikiem.

 

 

PLIKI DO POBRANIA

 • Wniosek o zmianę konta bankowego (docx)
  pobierz
 • Wniosek o zmianę danych (docx)
  pobierz
 • Wniosek o urlop – UK (docx)
  pobierz
 • Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski (docx)
  pobierz
 • Oświadczenie ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego (docx)
  pobierz
 • Oświadczenie o płatniku macierzyńskiego (docx)
  pobierz
 • ZUS ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego (pdf)
  pobierz
 • Z-15 – Wniosek o zasiłek opiekuńczy (pdf)
  pobierz