Twoim bezpośrednim pracodawcą jest agencja zatrudnienia. Tak samo jak w przypadku standardowej umowy o pracę masz prawo do urlopu, zwolnienia lekarskiego, a czas pracy również liczony jest do emerytury.

Będąc zatrudnionym przez nas jesteś pod stałą opieką naszego Konsultanta, możesz korzystać z atrakcyjnych ofert w programie lojalnościowym oraz ze szkoleń i kursów podnoszących Twoje kwalifikacje. Dzięki pracy tymczasowej możesz sprawdzić czy dany Pracodawca odpowiada Twoim potrzebom, a także masz szansę na stałe zatrudnienie.

Główne zalety pracy tymczasowej:

 • elastyczne godziny pracy,
 • regularnie odprowadzane świadczenia,
 • bezpieczeństwo,
 • terminowe wynagrodzenie,
 • stała opieka agencji gwarantująca dostęp do nowych ofert pracy.

 

 

Najczęściej zadawane pytania – Umowa o pracę tymczasową

 

ZAWIERANIE UMOWY

Umowa o pracę tymczasową zawierana jest na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Wykonywanie pracy tymczasowej nie może przekraczać 18 miesięcy, w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika.
Tak. Gi Group jako pracodawca jest zobowiązany zgłosić i odprowadzać składki w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, a także składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Tak. Okres, w którym byłeś zatrudniony jako pracownik tymczasowy, zostanie uwzględniony przy ustalaniu wysokości emerytury. Jest on także wliczany do stażu pracy.

Tak. Zarówno Ty, jak i pracodawca, macie prawo rozwiązać umowę o pracę tymczasową. Okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

 • 3 dni, gdy umowa została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodnie,
 • 1 tydzień, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie, przy czym ten biegnie zawsze od najbliższej niedzieli do następnej soboty.

Tak. Osoba zarejestrowana jako bezrobotna, jest zobowiązana powiadomić w ciągu 7 dni powiatowy Urząd Pracy o podjęciu zatrudnienia.

 

 

URLOP WYPOCZYNKOWY

Przysługuje Ci prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy pełny miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika. Urlop się nie dzieli, jeżeli przepracujesz 1/2 miesiąca – nie nabywasz prawa do urlopu. Ostateczny wymiar Twojego urlopu zależy od stażu pracy. Niewykorzystany urlop naliczany na zasadach ogólnych w poprzednim miejscu Twojej pracy nie przechodzi w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę tymczasową.

Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego ustala się:

 1. dzieląc wynagrodzenie wypłacone pracownikowi tymczasowemu w okresie 3 miesięcy wykonywania pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę z daną agencją pracy tymczasowej, poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym udzielono takiemu pracownikowi czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu mu urlopowi wypoczynkowemu, przez liczbę godzin pracy, w czasie których wykonywał on pracę w okresie tych 3 miesięcy;

a następnie mnożąc tak otrzymane wynagrodzenie za jedną godzinę wykonywania pracy przez liczbę godzin przypadających w czasie wolnym od pracy w dniach, w których pracownik tymczasowy wykonywałby pracę, gdyby nie korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Ekwiwalent pieniężny za jeden dzień urlopu wypoczynkowego ustala się:

 1. sumując kwoty wypłaconych wynagrodzeń w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownikowi tymczasowemu wypłaca się ekwiwalent pieniężny, przypadających w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu;
 2. a następnie dzieląc otrzymany wynik przez liczbę godzin, w czasie których pracownik tymczasowy wykonywał pracę w okresie, o którym mowa w pkt 1;
 3. a następnie mnożąc tak otrzymane wynagrodzenie za jedną godzinę wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego, za którą jest wypłacany ekwiwalent.

Twój Pracodawca jest obowiązany udzielić na Twoje żądanie i we wskazanym przez Ciebie terminie nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Żądanie udzielenia takiego urlopu powinieneś zgłosić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.
Jeśli wychowujesz przynamniej jedno dziecko w wieku do lat 14, przysługuje w ciągu roku kalendarzowym zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Skontaktuj się z Twoim Konsultantem, który poinformuje Cię, ile dokładnie dni urlopu pozostało Ci do wykorzystania.

 

 

ZWOLNIENIE LEKARSKIE (e-ZLA, L4)

Jeśli zachorujesz w okresie wypowiedzenia, masz prawo do zasiłku. Dostaniesz go nawet wtedy, gdy rozchorujesz się już po rozwiązaniu umowy o pracę – ale nie później niż 14 dni po ustaniu stosunku zatrudnienia (jeśli jest to choroba zakaźna, w ciągu 3 miesięcy) i gdy choroba trwa minimum 30 dni. Zasiłek chorobowy ZUS wypłaca nie dłużej niż 182 dni.

W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą jest to 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, chorobą przypadającą w czasie ciąży lub gruźlicą jest to 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Wskazana wysokość świadczenia obowiązuje, jeżeli wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy nie przewidują wyższej wysokości wynagrodzenia z tego tytułu.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy art. 36 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową. Wynagrodzenie liczone jest z podstawy ustalonej przed pierwszą absencją zgodnie z przepisami , aby ustalić nowa podstawę przerwa między jedną choroba a następną musiałaby trwać trzy pełne miesiące.

Zgodnie z nowymi przepisami:

 1. Masz obowiązek podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie, lub znajdujący się w Twojej dokumentacji medycznej. Masz także obowiązek poinformowania płatnika składek oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy, wskazanego w zaświadczeniu lekarskim, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, Zakład przyjmie, że zawiadomienie wysłane na adres podany w zaświadczeniu lekarskim zostało doręczone skutecznie.
 2. Zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika albo lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy – Zakład może przekazać przez:
  -operatora pocztowego,
  -pracowników Zakładu lub inne upoważnione osoby,
  -pracodawcę.
 3. Zawiadomienie możesz otrzymać pisemnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. na adres Twojej poczty elektronicznej lub na Twój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, jeżeli go posiadasz).

Zasadniczo lekarz powinien wystawić L4 w dniu badania. Wyjątkiem są sytuacje, gdy stwierdza, że bez wątpienia przez ostatnie trzy dni również byłaś niezdolna do pracy. Zwolnienie lekarskie można wystawić maksymalnie 3 dni od badania wstecz. Jedynie w przypadku pacjentów z zaburzeniami psychicznymi lekarz może wystawić L4 na więcej dni wstecz.

 

 

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za pracę zostanie Ci wypłacone zgodnie z umową o pracę zawartą między Tobą a agencją zatrudnienia, w której powinny być określone: wysokość wynagrodzenia za pracę, termin oraz sposób wypłaty. Kwota zostanie przekazana przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym.

Skorzystaj z dowolnego ogólnodostępnego kalkulatora wynagrodzeń on-line.

Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje Ci dodatek. Jego wysokość  zależy od rodzaju czasu wolnego, który został poświęcony na  wykonywanie tej dodatkowej pracy:

 • jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypada: w nocy, w niedziele i święta niebędące dla Ciebie dniami pracy, w udzielonym Ci dniu wolnym od pracy w zamian za pracę w niedzielę lub w święto przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100%,
 • za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony wyżej przysługuje dodatek w wysokości 50%.

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na Twój pisemny wniosek, może udzielić Ci w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. W takim przypadku nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Oprócz wynagrodzenia, pracodawca często wypłaca pracownikom dodatkowe świadczenia pieniężne, np. nagrody i premie. Przyznanie nagrody i jej wysokość zależą wyłącznie od decyzji pracodawcy.  Najczęściej prawo do premii wynika z regulaminu premiowania. Prawo do premii i jej wysokość mogą być też określone w umowie o pracę.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, jeśli wykonujesz pracę w porze nocnej przysługuje Ci dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego  wynagrodzenia za pracę.

 

Wiedz jednak, że dodatek za pracę w porze nocnej może być wypłacony w kwocie wyższej niż przewiduje kodeks pracy, na podstawie zapisu zawartego na umowie o pracę lub na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych.

RMUA wydaje się najwcześniej kolejnego dnia po dacie wypłaty. Na Twoją prośbę pracodawca może także wysłać Ci dokument pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Pełną instrukcję znajdziesz w pliku „Jak czytać RMUA”.

 

 

UBEZPIECZENIE

W celu zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia musisz wypełnić dodatkowy druk ZUS ZCNA. Możesz go pobrać tutaj. Wypełniony druk przekaż swojemu konsultantowi personalnemu.

Możesz to zrobić osobiście w ZUS lub drogą internetową na Platformie Usług Elektronicznych

Tak. Za naszym pośrednictwem możesz skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia grupowego. W celu zapoznania się ze szczegółową listą dostępnych ubezpieczeń, zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami:

sandra.sniegoska@bpofinance.pl

joanna.sieradzka@bpofinance.pl

 

 

POZOSTAŁE

Skan wniosku o wydanie zaświadczenia (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach itp.) wyślij do nas korzystając z dedykowanego formularza lub prześlij do nas pocztą.

 

Szczegółowe informacje o zasadach wydawania zaświadczeń oraz wzory przykładowych wniosków znajdziesz w sekcji Zaświadczenia i PIT-y.

O dokładne godziny dyżurów w Twojej lokalizacji zapytaj swojego dedykowanego Konsultanta Personalnego.

Nie. Gi Group absolutnie w żadnej formie nie może zatrudniać młodocianych pracowników. Aby zatrudniać młodocianych należy spełnić wymagania określone w rozporządzeniu, m.in. powiadomić PIP, opracować wykazy prac dozwolonych. Z uwagi na nasz brak możliwości kontroli ich spełnienia, nie zatrudniamy młodocianych w jakiejkolwiek formie zatrudnienia.

Komornik może zająć:
– z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3/5 Twojego wynagrodzenia
– z tytułu innych należności – do wysokości połowy wynagrodzenia; w tym przypadku wolna od potrąceń jest aktualnie obowiązująca kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zasady zajęcia dla umów tymczasowych są takie same jak dla umów zawieranych na podstawie kodeksu pracy.
Pracodawca, po otrzymaniu zawiadomienia od komornika o zajęciu wynagrodzenia Pracownika, jest obowiązany do przekazania zajętej części wynagrodzenia na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.
Zawiadomienie takie otrzymuje zarówno Pracownik, jak i Pracodawca. Jeżeli nie odbierzesz lub z innych powodów nie dotrze do Ciebie list z tym zawiadomieniem, nie oznacza to, że wynagrodzenie nie będzie potrącane. Pracodawca ma obowiązek dokonać tego potrącenia i odbywa się to bez wyrażenia Twojej zgody.

W przypadku, gdy z jakichś przyczyn tego zawiadomienia nie otrzymałeś i nie wiesz, z czego wynika potrącenie, możesz skontaktować się z  konsultantem, który sprawdzi dane adresowe komornika obsługującego Twoje zajęcie oraz numer sprawy, którym to zajęcie jest opatrzone. Wówczas powinieneś sam skontaktować się z komornikiem.

 

 

PLIKI DO POBRANIA

 • Wniosek o zmianę konta bankowego (docx)
  pobierz
 • Wniosek o zmianę danych (docx)
  pobierz
 • Wniosek o urlop – PT (docx)
  pobierz
 • Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski (docx)
  pobierz
 • Oświadczenie ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego (docx)
  pobierz
 • Oświadczenie o płatniku macierzyńskiego (docx)
  pobierz
 • ZUS ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego (pdf)
  pobierz
 • Z-15 – Wniosek o zasiłek opiekuńczy (pdf)
  pobierz
 • Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy (docx)
  pobierz