INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 13 ROZPORZĄDZENIA 2016/679 (UE) („RODO”)

 

ADMINISTRATOR


Administratorem danych osobowych jest Gi Group sp. z o.o., ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice

Nr tel.: +48 32 205 10 58, adres e-mail gigroup@gigroup.com

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


Kontakt do Inspektora Danych osobowych wyznaczonego przez Gi Group sp. z o.o.:

E-mail: rodo@gigroup.com , listownie na adres ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, z dopiskiem „do wiadomości Inspektora Ochrony Danych”

ZAKRESY PRZETWARZANIA DANYCH


Dlaczego Państwa dane są przetwarzane i na jakich warunkach ich przetwarzanie jest legalne?

Standardowa komunikacja z kandydatami

Wysyłanie standardowych powiadomień do kandydatów w celach administracyjnych lub w związku z konkretnymi ofertami z wykorzystaniem automatycznych procedur kontaktowych (e-mail).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych dla powyższych celów jest całkowicie dobrowolna.

Cele marketingowe Spółki

Wysyłanie wiadomości informacyjnych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Spółkę (praca tymczasowa, wyszukiwanie i selekcja) w celu realizacji analiz oraz badań statystycznych i/lub rynkowych, zarówno z wykorzystaniem procedur kontaktowych tradycyjnych (poczta, telefon) i automatycznych (e-mail, SMS, MMS, komunikatory).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych dla powyższych celów jest całkowicie dobrowolna.

Cele marketingowe spółek GiGroup

Wysyłanie wiadomości informacyjnych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez inne spółki Grupy zlokalizowane na terytorium UE i poza nim (w szczególności dotyczących doradztwa i szkoleń HR, outsourcingu administracji HR, wsparcia w zakresie relokacji, wyszukiwania i selekcji pracowników, executive search, marketing terenowy), lub w celu realizacji analiz oraz badań statystycznych i/lub rynkowych, zarówno z wykorzystaniem procedur kontaktowych tradycyjnych (poczta, telefon) i automatycznych (e-mail, SMS, MMS, komunikatory).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych dla powyższych celów jest całkowicie dobrowolna.

Po upływie określonego powyżej okresu przechowywania dane osobowe zostaną zniszczone, usunięte lub zanonimizowane zgodnie z technicznymi procedurami usuwania i tworzenia kopii zapasowych danych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez pracowników działów spółki upoważnionych do ich przetwarzania w związku z realizacją powyższych czynności. Rzeczeni pracownicy otrzymali odpowiednie wytyczne administracyjne w tym zakresie.


Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Do momentu wycofania zgody

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę spółkom Grupy na terytorium Włoch i poza nim w związku z realizacją celów określonych w pkt. 3 powyżej .

Państwa dane osobowe mogą też być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne wyznaczone przez Spółkę na inspektorów ochrony danych, którzy świadczą na rzecz Spółki usługi:

  •      zarządzania bazą danych klientów i jej utrzymania;
  •       archiwizacyjne;
  •       usługi umożliwiające wysyłanie korespondencji;
  •       usługi badań rynkowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


Osoby, których dane dotyczą, mogą zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych o dostęp do danych, ich usunięcie, poprawienie oraz uzupełnienie niekompletnych danych, a także o ograniczenie ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie złożyć na ręce Inspektora Ochrony Danych sprzeciw wobec przetwarzania w całości lub części danych potrzebnych do realizacji uzasadnionych celów.

W przypadku zaistnienia warunków do wykonania prawa do przeniesienia danych określonych w art. 20 RODO osoby, których dane dotyczą, mają także prawo otrzymać dane dostarczone do Inspektora Ochrony Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego oraz, jeżeli jest to techniczne możliwe, przesłać dane do innych Administratorów Ochrony Danych bez przeszkód ze strony Inspektora Ochrony Danych.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnosić skargi do odpowiedniego organu nadzoru (w szczególności w Państwie Członkowskim, w którym na stałe zamieszkują lub pracują lub w Państwie Członkowskim, w którym doszło do domniemanego naruszenia).

Powyższe prawa można wykonywać na piśmie na podany powyżej adres lub e-mailem na adres rodo@gigroup.com. Jeżeli żądanie składane jest drogą elektroniczną, dane zostaną dostarczone w powszechnie używanym formacie elektronicznym.

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO


Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych, jeżeli uważają, że są one wykorzystywane dla celów marketingu bezpośredniego, na piśmie na podany powyżej adres i/lub e-mailem na adres:  rodo@gigroup.com i/lub aktywując odpowiednie linki zawarte w przesyłanej do nich korespondencji.

WYCOFANIE ZGODY


Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych, jeżeli uważają, że są one wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego, na piśmie na podany powyżej adres i/lub e-mailem na adres: rodo@gigroup.com i/lub aktywując odpowiednie linki zawarte w przesyłanej do nich korespondencji.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na prawomocność przetwarzania danych w oparciu o udzieloną zgodę przed jej wycofaniem.