Jest ona szczególnie atrakcyjna dla studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy są zwolnieni z obowiązkowych ubezpieczeń, dzięki czemu ich wynagrodzenie jest zazwyczaj wyższe niż w przypadku innych form. Pamiętaj, że jeśli chcesz, zawsze możesz zgłosić chęć odprowadzania dobrowolnych składek chorobowych.

Główne zalety:

 • elastyczna forma zatrudnienia – swobodna w jej zawieraniu i rozwiązywaniu (bez okresu wypowiedzenia),
 • wysokie, 20% koszty uzyskania przychodu,
 • brak składek ZUS w stosunku do studentów (do 26 roku życia),
 • możliwość uzyskania dodatkowych dochodów i szybki zarobek.

 

 

Najczęściej zadawane pytania – Umowa zlecenie

 

ZAWIERANIE UMOWY

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe w przypadku umów zleceń. Jedynie jeśli jesteś studentem nie podlegasz tej składce.
Tak, jeżeli z tytułu tej umowy podlegasz składce emerytalnej.
Urlop wypoczynkowy nie przysługuje osobie, która wykonuje czynności na podstawie umowy zlecenie. Natomiast możesz zgłosić odpowiednio wcześnie brak obecności w wykonywaniu zlecenia, zgodnie z regulaminem zawartym w umowie zlecenie. O nieobecności powinieneś poinformować Konsultanta Gi Group.
Czas wypowiedzenia umowy zawarty jest na Twojej umowie oraz w regulaminie stanowiącym integralną cześć umowy zlecenia.
Tak. Osoba zarejestrowana jako bezrobotna, jest zobowiązana powiadomić w ciągu 7 dni powiatowy Urząd Pracy o podjęciu zatrudnienia.

 

 

ZWOLNIENIE LEKARSKIE (e-ZLA, L4)

Tak. Pamiętaj, że L4 jest płatne, gdy posiadasz status ZUS ZUA oraz odprowadzasz dobrowolną składkę chorobową minimum 90 dni bez przerwy.

Zgodnie z nowymi przepisami:

 1. Masz obowiązek podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie, lub znajdujący się w Twojej dokumentacji medycznej. Masz także obowiązek poinformowania płatnika składek oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy, wskazanego w zaświadczeniu lekarskim, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, Zakład przyjmie, że zawiadomienie wysłane na adres podany w zaświadczeniu lekarskim zostało doręczone skutecznie.
 2. Zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika albo lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy – Zakład może przekazać przez:
  – operatora pocztowego,
  – pracowników Zakładu lub inne upoważnione osoby,
  – pracodawcę.
 3. Zawiadomienie możesz otrzymać pisemnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. na adres Twojej poczty elektronicznej lub na Twój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, jeżeli go posiadasz).

W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą jest to 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, chorobą przypadającą w czasie ciąży lub gruźlicą jest to 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Wskazana wysokość świadczenia obowiązuje, jeżeli wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy nie przewidują wyższej wysokości wynagrodzenia z tego tytułu.

 Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy art. 36 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową. Wynagrodzenie liczone jest z podstawy ustalonej przed pierwszą absencją zgodnie z przepisami , aby ustalić nowa podstawę przerwa między jedną choroba a następną musiałaby trwać trzy pełne miesiące.

Zasadniczo lekarz powinien wystawić L4 w dniu badania. Wyjątkiem są sytuacje, gdy stwierdza, że bez wątpienia przez ostatnie trzy dni również byłaś niezdolna do pracy. Zwolnienie lekarskie można wystawić maksymalnie 3 dni od badania wstecz. Jedynie w przypadku pacjentów z zaburzeniami psychicznymi lekarz może wystawić L4 na więcej dni wstecz.

 

 

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za pracę zostanie Ci wypłacone nie później, niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonywałeś zlecenie oraz oddałeś swój raport godzinowy.
Przy zatrudnieniu na Umowę Zlecenie nie jest określony czas pracy, dlatego nie ma również nadgodzin.
Sprawdź warunki świadczenia zlecenia w Twojej umowie.
Sprawdź warunki świadczenia zlecenia w Twojej umowie.
RMUA zostanie wysłane do Ciebie wraz z PIT-em rocznym. Na Twoją prośbę może być wystawione w każdym momencie, a także dostarczone pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
Pełną instrukcję znajdziesz w pliku „Jak czytać RMUA”.

 

 

UBEZPIECZENIE

Tak. W celu zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia musisz wypełnić dodatkowy druk ZUS ZCNA. Możesz go pobrać tutaj. Wypełniony druk przekaż swojemu konsultantowi personalnemu.
Możesz to zrobić osobiście w ZUS lub drogą internetową na Platformie Usług Elektronicznych.

Tak. Za naszym pośrednictwem możesz skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia grupowego. W celu zapoznania się ze szczegółową listą dostępnych ubezpieczeń, zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami:

sandra.sniegoska@bpofinance.pl

joanna.sieradzka@bpofinance.pl

 

 

POZOSTAŁE

Skan wniosku o wydanie zaświadczenia (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach itp.) wyślij do nas korzystając z dedykowanego formularza lub prześlij do nas pocztą. Szczegółowe informacje o zasadach wydawania zaświadczeń oraz wzory przykładowych wniosków znajdziesz w sekcji Zaświadczenia i PIT-y.
Sposób oraz termin w którym zostanie Ci zaproponowane przedłużenie umowy różni się w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli Ci Konsultant, z którym podpisywałeś umowę.
O dokładne godziny dyżurów w Twojej lokalizacji zapytaj swojego dedykowanego Konsultanta Personalnego.
Nie. Gi Group absolutnie w żadnej formie nie może zatrudniać młodocianych pracowników. Aby zatrudniać młodocianych należy spełnić wymagania określone w rozporządzeniu, m.in. powiadomić PIP, opracować wykazy prac dozwolonych. Z uwagi na nasz brak możliwości kontroli ich spełnienia, nie zatrudniamy młodocianych w jakiejkolwiek formie zatrudnienia.

Zajęciem może być objęte nawet całe wynagrodzenie zleceniobiorcy. W tym przypadku, jeżeli umowa – zlecenie jest Twoim jedynym źródłem utrzymania i otrzymujesz z tego tytułu wynagrodzenie cykliczne, możesz wystąpić do komornika z prośbą o rozłożenie zajęcia „na raty” i niezajmowanie uzgodnionej części wynagrodzenia. Wówczas Zleceniodawca po otrzymaniu nowego pisma o nowych warunkach dostosuje sposób potrącania do tych warunków.

Zleceniodawca, po otrzymaniu zawiadomienia od komornika o zajęciu wierzytelności Zleceniobiorcy, jest obowiązany do przekazania zajętej części wynagrodzenia na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.
Zawiadomienie takie otrzymuje zarówno Zleceniobiorca, jak i Zleceniodawca. Jeżeli nie odbierzesz lub z innych powodów nie dotrze do Ciebie list z tym zawiadomieniem, nie oznacza to, że wynagrodzenie nie będzie potrącane. Zleceniodawca ma obowiązek dokonać tego potrącenia i odbywa się to bez wyrażenia Twojej zgody.

W przypadku, gdy z jakichś przyczyn tego zawiadomienia nie otrzymałeś i nie wiesz, z czego wynika potrącenie, możesz skontaktować się z  konsultantem, który sprawdzi dane adresowe komornika obsługującego Twoje zajęcie oraz numer sprawy, którym to zajęcie jest opatrzone. Wówczas powinieneś sam skontaktować się z komornikiem.

 

 

PLIKI DO POBRANIA

 • Wniosek o zmianę konta bankowego (docx)
  pobierz
 • Wniosek o zmianę danych (docx)
  pobierz
 • ZUS ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego (pdf)
  pobierz
 • Z-15 – Wniosek o zasiłek opiekuńczy (pdf)
  pobierz